Beszerzési feltételek

Keyvisual

1. § Általános kikötések – Érvényességi kör

(1) Beszerzési feltételeink kizárólagos érvényűek. A szállítónak a beszerzési feltéte-leinkkel ellentétes vagy azoktól eltérő feltételeit nem fogadjuk el, kivéve, ha azok érvényességét írásban kifejezetten jóváhagytuk. Beszerzési feltételeink akkor is érvényesek, ha a beszerzési feltételeinkkel ellentétes vagy azoktól eltérő szállítói feltételek ismeretében a szállító szállítmányát fenntartás nélkül átvesszük.

(2) Minden olyan egyezséget, amelyben mi és a szállító a jelen szerződés végrehajtása céljából megállapodunk, írásban kell rögzíteni a jelen szerződésben.

(3) Beszerzési feltételeink csak a BGB 310. § 1. bekezdése szerinti vállalkozásokkal szemben érvényesek.

(4) Beszerzési feltételeink a szállítóval kötendő minden jövőbeni üzletre is érvényesek.

2. § Ajánlat – Ajánlati dokumentáció

(1) A szállító köteles a megrendelésünket 2 hetes határidőn belül elfogadni.

(2) Az ábrákra, rajzokra, számításokra és egyéb dokumentumokra vonatkozó tulajdon- és szerzői jogokat fenntartjuk. Tilos ezeket a kifejezett írásos jóváhagyásunk nélkül harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni. Kizárólag a megrendelésünk alapján teljesített gyártáshoz használhatók fel, és azokat részünkre a megrendelés teljesítését követően felszólítás nélkül vissza kell szolgáltatni. A dokumentációt harmadik féllel szemben titokban kell tartani, amennyiben a 9. § (4) bekezdésének rendelkezése kiegészítő jelleggel érvényes.

3. § Árak – Fizetési feltételek

(1) A megrendelésben feltüntetett ár kötelező érvényű. Eltérő írásos megállapodás hiányában az ár „házhoz szállítva” értendő, és tartalmazza a csomagolást is. A csomagolóanyag visszaszolgáltatásáról külön megállapodást kell kötni.

(2) A törvényben előírt általános forgalmi adót bele kell venni az árba, és külön ki kell mutatni.

(3) A számlákat csak akkor tudjuk feldolgozni, ha azokon – a megrendelésünkben megadottaknak megfelelően – szerepelnek az ott feltüntetett rendelési és cikkszámok. Az ennek elmulasztása miatt fellépő következményekért minden felelősség a szállítót terheli, amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy az nem az ő hibájából történt.

(4) Eltérő írásos megállapodás hiányában a vételárat a szállítástól és a számla kézhezvételétől számított 14 napon belül fizetjük ki 3%-os készfizetési árengedménnyel, vagy a számla beérkezését követő 30 napon belül teljes összegben.

(5) Ellentételezési és visszatartási jogok a törvényes mértékben illetnek meg bennünket.

4. § Szállítási idő

(1) A megrendelésben megadott szállítási idő kötelező érvényű.

(2) A szállító köteles haladéktalanul írásban értesíteni bennünket arról, ha olyan körülmények jelentkeznek, vagy jutnak a tudomására, amelyek miatt a kikötött szállítási határidőt nem lehet betartani.

(3) Szállítási késedelem esetén a törvény által biztosított igények illetnek meg bennünket. Mindenekelőtt megillet bennünket az a jog, hogy egy méltányos határidő eredménytelen lejárta után teljesítés helyett kártérítést és a szerződéstől való visszalépést követeljünk. Ha kártérítést követelünk, a szállítót megilleti a jog, hogy bizonyíthassa azt, hogy a kötelezettségszegés rajta kívül álló okok miatt következett be.

5. § Kárveszély átszállása – Okmányok

(1) A szállítást eltérő írásos megállapodás hiányában házhozszállítással kell teljesíteni.

(2) A szállító köteles minden fuvarokmányon és szállítólevélen a rendelési és cikkszámainkat pontosan feltüntetni. Ha ezt elmulasztja, akkor a késedelmes feldolgozás nem róható fel nekünk.

6. § Hiányossági vizsgálat – Hiányszavatosság

(1) Kötelesek vagyunk az árut méltányos határidőn belül megvizsgálni az esetleges mennyiségi és minőségi eltérések feltárása érdekében. A hiányosságok miatti kifogások csak akkor érvényesek, ha az áru beérkezésétől számítva, illetve rejtett hibák esetén azok észlelésétől számítva 5 munkanapos időszakon belül beérkeznek a szállítóhoz.

(2) A törvényes szavatossági igények korlátozás nélkül megilletnek bennünket. Minden esetben jogunkban áll a szállítótól a saját választásunk szerint hiánypótlást vagy új áru szállítását követelni. A kártérítési jogosultságot, főként a teljesítés helyetti kártérítésre vonatkozóan, kifejezetten fenntartjuk.

(3) Jogunkban áll a szállító költségén a hiánypótlást magunknak elvégezni, ha a késedelem kárveszéllyel jár, vagy ha rendkívüli sürgősség áll fenn.

(4) Az elévülésre vonatkozó törvényes előírások érvényesek.

7. § Termékszavatosság és felmentés

(1) Ha a szállító felelős a termék károsodásáért, köteles bennünket harmadik fél kártérítési igényeivel szemben annyiban mentesíteni, amennyiben az ok az ő hatókörébe és szervezeti területére esik. A külső jogviszonyban maga viseli a felelősséget.

(2) Az (1) bekezdés szerinti káresetekért viselt felelősség keretében a szállító arra is köteles, hogy megtérítse a BGB 683. § és 670. § szerinti, valamint a BGB 830. §, 840. § és 426. § szerinti esetleges ráfordításokat, amelyek valamely általunk elvégzett termék-visszahívási műveletből vagy azzal kapcsolatosan adódnak. Az elvégzendő visszahívási intézkedések tartalmáról és terjedelméről a szállítót – a lehetséges és ésszerűen elvárható mértékben – tájékoztatjuk, és alkalmat biztosítunk neki az állásfoglalásra. Az egyéb törvényes igényeket ez nem érinti.

8. § Oltalmi jogok

(1) A szállító kezeskedik azért, hogy a szállításával kapcsolatosan nem sérülnek harmadik fél jogai a Német Szövetségi Köztársaságon belül.

(2) Ha harmadik fél emiatt igényt támaszt velünk szemben, akkor a szállító köteles az első írásos felszólításra mentesíteni bennünket az ilyen igényekkel szemben. Nem vagyunk jogosultak arra, hogy a harmadik féllel – a szállító hozzájárulása nélkül – valahogy megállapodjunk, különösen arra, hogy vele külön egyezséget kössünk.

(3) A szállító mentesítési kötelezettsége minden olyan ráfordításra vonatkozik, amely szükségszerűen felmerül nálunk a hármadik fél igénybevételével összefüggésben.

(4) Az elévülési idő a szerződés megkötésétől számított 10 év.

9. § Tulajdonjog fenntartása – Anyagok rendelkezésre bocsátása – Szerszámok – Titoktartás

(1) Ha alkatrészeket bocsátunk a szállító rendelkezésére, akkor ezek tulajdonjogát fenntartjuk. A szállító elvégzi ezek megmunkálását vagy átalakítását számunkra. Ha a fenntartott tulajdonjogú áru feldolgozását más, nem a mi tulajdonunkban lévő tárgyakkal együtt kell végezni, akkor résztulajdont szerzünk az újonnan létrejött tárgyakban a saját árunk értékének (áfás beszerzési árának) a többi megmunkált tárgy értékéhez viszonyított ará-nyában a megmunkálás időpontjában.

(2) Ha az általunk átadott tárgy más, nem a mi tulajdonunkban lévő tárgyakkal elválaszthatatlanul egyesül, akkor résztulajdont szerzünk az újonnan létrejött termékben a fenntartott tulajdonjogú áru értékének (áfás beszerzési árának) a többi egybeépített tárgy értékéhez viszonyított arányában az egybemunkálás időpontjában. Ha az egyesítés oly módon történik, hogy a szállító terméke főterméknek tekinthető, akkor megállapodás szerint a szállító átruházza ránk az arányos résztulajdont, és a szállító megőrzi a kizárólagos tulajdont vagy résztulajdont számunkra.

(3) A szerszámoknál fenntartjuk magunknak a tulajdonjogot. A szállító köteles a szerszámokat kizárólag az általunk megrendelt áru előállítására használni. A szállító köteles a mi tulajdonunkban álló szerszámokra új értéken saját költségére tűz-, víz- és lopáskárral szemben biztosítást kötni. Egyúttal a szállító már most lemond az ebből a biztosításból származó minden kártérítési igényéről, mi pedig ezennel elfogadjuk a lemondását. A szállító köteles kellő időben, saját költségére elvégezni a szerszámainknál esetlegesen szükséges ápolási és ellenőrzési műveleteket, valamint mindenféle karbantartási és javítási munkát. Az esetleges rendkívüli eseteket, üzemzavarokat köteles haladéktalanul jelezni felénk. Ha ezt vétkesen elmulasztja, az nem érinti a kártérítési igényeket.

(4) A szállító köteles minden kapott ábrát, rajzot, számítást és egyéb dokumentumot és információt szigorúan titokban tartani. Harmadik fél előtt kizárólag a mi kifejezett jóváhagyásunkkal fedheti fel ezeket. A titoktartási kötelezettség a jelen szerződés lejárta után is fennmarad; csak akkor válik érvénytelenné, ha és amennyiben az átadott ábrákon, rajzokon, számításokban és egyéb dokumentumokban szereplő gyártási ismeretek közkinccsé válnak.

(5) Amennyiben a bennünket az (1), és/vagy (2) bekezdés szerint megillető biztosítékjogok az összes még kifizetetlen, visszatartott tulajdonjogú áruink értékét több mint 10 %-kal meghaladják, akkor a szállító követelésére kötelesek vagyunk a saját választásunk szerinti biztosítékjogokat feloldani.

10. § Illetékes bíróság – Teljesítés helye

(1) Ha a szállító kereskedő, akkor a mi üzleti székhelyünk szerinti bíróság az illetékes. Jogunkban áll azonban a szállító lakóhelye szerinti bíróságnál is keresetet benyújtani ellene.

(2) Ha a megrendelésből más nem következik, akkor a teljesítés helye a mi üzleti székhelyünk.