Szállítási feltételek

Keyvisual

1. A szállítási feltételek érvényessége

Az itt lefektetett szállítási feltételek érvényesek a megrendelő és köztünk létrejövő minden üzleti forgalomra. Érvényesek minden folyamatban lévő, még lezáratlan üzletre, valamint minden jövőbeni üzletre, még akkor is, ha erre a továbbiakban nincs közvetlen utalás.

A megrendelő eltérő vagy kiegészítő feltételei csak akkor válnak a szerződés részévé, ha azokhoz kifejezett írásos hozzájárulásunkat adjuk.

2. Megrendelések

A szállítási szerződésre az írásos rendelés-visszaigazolásunk az irányadó. A módosításokhoz és kiegészítésekhez szükség van az írásos jóváhagyásunkra.

Az ajánlatok kötelezettség nélküliek.

Az ajánlathoz csatolt iratok, például ábrák, rajzok, méret és súlyadatok csak akkor jelentenek kötelezettségvállalást, ha azokon ez egyértelműen fel van tüntetve.

3. Árak

Áraink a gyártó telephelyén történő (ex works) átvételt feltételező, euróban megadott árak, amelyek nem tartalmazzák a csomagolást, a szállítást, a biztosítást, a vámot és az általános forgalmi adót.

4. Szállítási idő

A megadott szállítási idők nem kötelező érvényűek. Kötelező érvényű szállítási határidőkhöz külön írásos megállapodásra van szükség.

Ha a felek megállapodtak a szállítási időben vagy szállítási határidőben, akkor a betartás előfeltétele, hogy a megrendelő teljesítse szerződéses kötelezettségeit. A szállítási idő számítása a rendelés-visszaigazolás elküldésének napjától indul. A szállítási idő vagy határidő akkor tekinthető teljesítettnek, ha annak lejártáig az áru feladása, vagy elszállíthatóságának közlése megtörtént.

A szállítási idő számítása azonban csak akkor indulhat, ha a megrendelő minden esedékes követelményt – származzon az akár más szerződésekből – teljesített, amennyiben azok teljesítését egyértelműen kértük.

Ha a szállítási határidő túllépése nekünk róható fel, akkor a megrendelő visszaléphet az adott megrendeléstől, miután írásban méltányos póthatáridőt szabott meg nekünk, és az teljesítés nélkül ugyancsak lejárt. A megrendelő kártérítési igényei ki vannak zárva, kivéve, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság írható a terhünkre.

Ha erőhatalom (vis maior) akadályozza a szállítást, akkor a szállítási határidő minden további következmény nélkül meghosszabbodik az erőhatalom hatásának időtartamával és egy méltányos felfutási időszakkal. Erőhatalom alatt olyan előre nem látható és nekünk nem felróható körülmények értendők, amelyek a szállításunkat előre nem feltételezhető módon megnehezítik, vagy lehetetlenné teszik. Idetartoznak például a megnevezett beszállítók szállítási késedelmei, a munkabeszüntetés, a hatósági intézkedések, a nyersanyag- vagy energiahiány, a jelentős üzemzavarok, melyek adódhatnak az egész üzemet vagy fontos üzemegységeket érintő rombolásból, vagy alapvető gyártóberendezések kieséséből, a komoly közlekedési zavarok például útlezárások, a közlekedési ágazat munkabeszüntetése, energiahiány vagy utazási tilalom miatt. Ha az ilyen körülmények négy hónapnál hosszabb ideig fennállnak, akkor nekünk is jogunkban áll a szerződéstől elállni. A megrendelő fel-szólítására nyilatkoznunk kell arról, hogy elállunk a szerződéstől, vagy egy általunk megszabott méltányos határidőn belül szállítani fogunk. A megrendelő kártérítési igényei ki vannak zárva.

5. Átvételi késedelem, szállítás részmennyiségekben vagy lehívásra

Ha a megrendelő a készre jelentett árut időben nem veszi át, vagy a lehívásra szállítandó árut nem hívja le időben, akkor jogunkban áll az árut a megrendelő költségére és kockázatára raktározni és a vételár kifizetését követelni, illetve egy méltányos póthatáridő lejártát követően a szerződés teljesítését megtagadni és kártérítést követelni.

Részszállításokra is jogosultak vagyunk. A részszállításokról részszámlákat állíthatunk ki. Minden részszámlára külön fizetési határidő érvényes.

6. Fuvarozás és a kárveszély átszállása

Eltérő megállapodás hiányában a fuvarozás költségei a megrendelőt terhelik.

A fuvarozás kockázatát a megrendelő viseli. Ez még akkor is érvényes, ha kivételes jelleggel kötelezettséget vállalunk a fuvarozási költségek átvállalására.

A kárveszély átszáll a megrendelőre, amint a szállítmány elhagyja a gyárunkat, még akkor is, ha részszállításokra kerül sor, vagy ha más szolgáltatásokat – például szerelési munkákat – is elvállaltunk. Ha az elszállítás nekünk nem felróható okokból vagy a megrendelő magatartása miatt késik, akkor a kárveszély az elszállíthatóságról szóló értesítésünk megküldésével száll át a megrendelőre.

Amennyiben a megrendelő ellentétes utasítást nem adott, akkor a leggyorsabb vagy a legolcsóbb lehetőséget választva mi határozzuk meg a szállítóeszközt, a szállítási utat és a szállítási biztosítást, anélkül, hogy azért felelősséget vállalnánk. A valamely szállítási utasítás be nem tartása vagy hiányos csomagolás miatti kártérítési igények kizártak, kivéve, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság róható a terhünkre. A felelősség kizárása nem érvényes az emberi élet, testi épség vagy egészség sérelméből eredő kártérítésre.

Ha a szállítás során az áru károsodik vagy elvész, akkor a megrendelő köteles haladéktalanul a fuvarozónál a tényállásról jegyzőkönyv felvételét kezdeményezni.

7. Fizetési feltételek

Minden kifizetést költségfelszámítás nélkül kell felénk teljesíteni.

A számlák a számla keltétől számított 30 napon belül, nettó összegben fizetendők. A számla keltétől számított 14 napon belüli fizetésekre 2% készfizetési árengedményt adunk. A készfizetési árengedmény nem vonható le, amennyiben még lejárt, rendezetlen számlák állnak sorban.

Ha a kitűzött 30 napos fizetési határidő lejár, akkor ettől az időponttól kezdve jogunkban áll a jegybanki alapkamatot 8 százalékponttal meghaladó mértékű késedelmi kamatot felszámolni.

Ha a megrendelő késedelembe esik az esedékes fizetésekkel, vagy olyan körülmények jutnak a tudomásunkra, amelyek megalapozott kételyt támasztanak a megrendelő fizetőképességére vagy hitelképességére vonatkozóan, akkor jogunkban áll a saját választásunk szerint akár előrefizetést, akár biztosítéknyújtást követelni. Ha ez a követelés nem teljesül, akkor a továbbiakban arra is jogunk van, hogy egy méltányos póthatáridő leteltével a szerződés teljesítését megtagadjuk, és kártérítést követeljünk.

8. Tulajdonjog fenntartásac

A leszállított áru mindaddig a tulajdonunkban marad, amíg a megrendelő minden olyan követelést ki nem fizetett, amelyet vele szemben jelenleg vagy a jövőben támasztunk. A követelésekbe beletartoznak a csekk- és váltókövetelések, valamint a folyószámla-követelések is. Ha a fizetéssel kapcsolatosan váltóból származó felelősséget viselünk, a tulajdonjog fenntartása csak akkor válik érvénytelenné, ha a váltó alapján velünk szemben támasztott igények ki vannak zárva.

A megrendelő azokat az árukat, amelyek tulajdonjogát fenntartottuk, a szokásos üzletmenete keretében elidegenítheti, kivéve, ha fizetési késedelembe esik, vagy felfüggeszti a fizetéseket. Tilos az árukat elzálogosítani vagy biztosítékként átruházni.
Amennyiben a megrendelő a fenntartott tulajdonjogú árut elidegeníti, már most kötelezettséget vállal arra, hogy az összes követelésünk kifizetéséig átengedi nekünk az elidegenítésből származó, az átvevőivel szemben fennálló jogait, beleértve minden járulékos jogot, biztosítékot és tulajdon-visszatartási jogot. Követelhetjük, hogy a megrendelő a jogátengedésről értesítse az átvevőit, és minden olyan felvilágosítást és iratot a rendelkezésünkre bocsásson, amelyre a behajtáshoz szükség van. A megrendelő azonban a nekünk átengedett követeléseket mindaddig jogosult behajtani, amíg nincs fizetési késedelemben, illetve fizetéseit fel nem függeszti.
Alapos indok esetén jogunkban áll a követelés átengedéséről a harmadadóst értesíteni. Amennyiben a harmadadóst értesítjük az átengedésről, a megrendelő behajtási jogosultsága megszűnik.
Amennyiben a visszatartott tulajdonjogú áru értéke a nekünk egyébként megadott biztosítékokkal együtt több mint 20%-kal meghaladja a megrendelővel szemben fennálló követeléseinket, akkor eddig a mértékig kötelesek vagyunk feloldani a korlátozást, amennyiben ezt a megrendelő követeli.
A megrendelő köteles felénk haladéktalanul jelezni és megkifogásolni, ha a visszatartott tulajdonjogú árut, vagy más olyan tárgyakat vagy követeléseket, amelyekre vonatkozóan jogok illetnek meg bennünket, harmadik fél elzálogosítja, vagy egyéb módon lefoglalja, már akkor is, ha az ilyen hátrányos intézkedések megtétele még csak fenyeget. Az értesítéshez mellékelni kell a szükséges iratokat. A felmerülő költségeinket a megrendelőnek kell fedeznie.
A megrendelő vállalja, hogy a visszatartott tulajdonjogú árura saját költségén a mi kedvezményezettségünk mellett veszteséggel és kárral szembeni biztosítást köt. A káresetből származó biztosítási igényeket ezennel átengedi nekünk.
Ha a megrendelő fizetési késedelembe esik, vagy nyilvánvalóvá válik, hogy a megrendelő korlátozott fizetőképessége veszélyezteti a szállító fizetési követeléseinek teljesítését, a szállítónak jogában áll a tulajdon-visszatartási jog alapján követelni az áru átadását. A szerződéstől való elállás nem előfeltétele ennek az átadási követelésnek.

9. Szavatossági igények és felelősség

Hiányosság esetén minden esetben jogunkban áll választani a hiánypótlás és egy új szállítás között. Ha a pótteljesítés sikertelen, akkor a megrendelőnek jogában áll árcsökkentést követelni vagy saját választása alapján a szerződéstől elállni. Változatlanul fennmarad a megrendelőnek az a joga, hogy a törvényes rendelkezések, és a jelen szerződéses feltételek alapján a teljesítés helyett kártérítést követeljen.
A szavatosság nem terjed ki olyan kopásra, elhasználódásra vagy hibára, amely a szakszerűtlen karbantartásból, tárolásból, vagy az áruval szembeni nem megfelelő bánásmódból adódik.
Ha a megrendelő a teljesítés helyett kárpótlást akar követelni, vagy saját kezébe akarja venni a hiányosság megszüntetését, az utólagos javítás kudarca csak a sikertelen második próbálkozás után állapítható meg. Ez nem érinti a határidő-kitűzés nélkülözhetőségének törvényes eseteit.
Az utólagos teljesítéshez szükséges költségeket a megrendelő viseli, amennyiben azok abból adódóan emelkednek, hogy a szállításokat vagy szolgáltatásokat nem a megrendelő telephelyén kell teljesíteni, kivéve, ha a teljesítés megfelel a rendeltetésszerű használatnak. A részünkről, illetve valamelyik képviselőnk vagy a teljesítésben közreműködő részéről felmerülő szándékos mulasztás vagy súlyos gondatlanság eseteiben a törvényes előírások szerint viseljük a felelősséget. Máskülönben a termékszavatossági törvénynek megfelelően csak az emberi életben, testi épségben vagy egészségben bekövetkezett károkért, illetve az alapvető szerződéses kötelezettségek vétkes megszegése miatt viselünk felelősséget. Az alapvető szerződéses kötelezettségek megszegése miatti kártérítési igény azonban csak a szerződésre jellemző, előre látható károkra korlátozódik. Felelősségünk a súlyos gondatlanság eseteiben is a szerződésre jellemző, előre látható károkra korlátozódik, ha a jelen bekezdés 2. mondatában felsorolt kivételes esetek egyike sem áll fenn.
A szállítás tárgya által a megrendelő vagy harmadik személy törvényes védelmet élvező egyéb érdekeltségeiben okozott károk (például a más tárgyakban okozott károk) utáni felelősség azonban kizárt. Ez nem áll fenn, amennyiben szándékosság vagy súlyos gondatlanság esete áll fenn, vagy ha emberi élet, testi épség vagy egészség sérelméért kell viselni a felelősséget.
A fenti bekezdések rendelkezései kiterjednek a teljesítés melletti kártérítésre és a teljesítés helyetti kártérítésre is, függetlenül annak jogalapjától, különösen hiányosságok, a kötelmi jogviszonyból adódó kötelezettségek megsértése vagy tiltott cselekmény miatt.
Ha a megrendelő felé teljesített más szállításokból adódóan további lejárt követelések illetnek meg bennünket, akkor az utólagos teljesítésre csak akkor vagyunk kötelesek, ha ezeket a követeléseket egyidejűleg már teljesítették.

10. Elévülés

A szállítások, illetve szolgáltatások hiányosságaiból adódó igények és jogosultságok elévülési határideje – függetlenül azok jogalapjától – egy év. Ez azonban nem érvényes azokban az esetekben, amelyek a BGB  438. § 1. bekezdés 1. pontjában (ingatlanok jogi hiányosságai), a BGB 438. § 1. bekezdés 2. pontjában (építmények, építmények tartozékai), a BGB 479. § 1. bekezdésében (vállalkozó visszkereseti igénye), vagy a BGB 634a § 1. bekezdés 2. pontjában szerepelnek (építmények vagy üzemek, amelyek eredménye tervezési vagy ehhez szükséges ellenőrzési szolgáltatások teljesítésében áll). A fenti 2. mondatban említett esetek határidőire három éves elévülési időszak érvényes.
Az 1. bekezdés szerinti elévülési határidők minden olyan velünk szemben támasztott kártérítési igényre is érvényesek, amelyek a hiányosságokkal kapcsolatosak – függetlenül az igény jogalapjától. Ha bármilyen jellegű olyan kártérítési igények merülnek fel velünk szemben, amelyek nem valamely hiányossággal kapcsolatosak, akkor azokra a jelen cikkely 1. bekezdés 1. mondata szerinti elévülési határidő érvényes.
A fenti 1. és 2. bekezdés szerinti elévülési határidők az alábbiak szerint érvényesek:

a) Általánosan nem érvényesek az elévülési határidők szándékos mulasztás esetén.

b) Az elévülési határidők akkor sem érvényesek, ha a hiányosságot rosszhiszeműen elhallgattuk. Amennyiben egy hiányosságot rosszhiszeműen elhallgattunk, akkor az 1. bekezdésben megadott határidők helyett a törvényben megszabott elévülési idők érvényesek, amelyek rosszhiszeműség fennállása nélkül érvényesek lennének, kizárva a rosszhiszeműség miatti határidő-hosszabbítást a BGB 438. § 3. bekezdése, illetve 634a § 3. bekezdése alapján.

c) Az elévülési határidők nem érvényesek továbbá a kártérítési követelésekre emberi élet, testi épség, egészség vagy szabadság sérelme eseteiben, a termékszavatossági törvény szerinti igényeknél, súlyosan gondatlan kötelezettségszegés vagy alapvető szerződéses kötelezettségek megszegése esetén.

11. Teljesítés helye, alkalmazandó jog és bírói illetékesség

A megrendelő és közöttünk fennálló jogi kapcsolatokra a német jog érvényes. Az ENSZ kereskedelmi jogi rendelkezései nem alkalmazhatók.
A két fél teljesítéseinek helye Keltern.
Minden vitás kérdésben, beleértve a csekkekkel és váltókkal kapcsolatosakat is, az illetékes bíróság székhelye Pforzheim, amennyiben a megrendelő kereskedő, közjogi értelemben vett jogi személy, illetve közjogilag jogi személynek nem minősülő szervezet, vagy nincs általános illetősége a Német Szövetségi Köztársaságban.
Fenntartjuk a jogot arra is, hogy a megrendelő székhelyén is keresetet nyújtsunk be.